Αξιολόγηση Τμήματος

Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης το Τμήμα συνέταξε την 1η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για τα έτη 2004-08 η οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο του 2009.

Η διαδικασία αξιολόγησης για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010 με την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης με την αποστολή από την ΑΔΙΠ της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος συνεχίζεται με τις ετήσειες απογραφικές εκθέσεις :