Αντιστοίχηση μονάδων ECTS

Στην υπ’ αριθμ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρμόνιση με το Νόμο 3374 (2/8/2005), την Υ.Α. Αρ. Φ. 1466/13-8-2007 και το Π.Δ.160/2008, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System - ECTS) και απέδωσε μονάδες ECTS στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και σύμφωνα με το νόμο 4009 (6/9/2011) το σύστημα αναμορφώνεται ως κάτωθι: