Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου

Εισαγωγή

Το Τμήμα Φυσικής από το έτος 2002 άρχισε να θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού του έργου. Στη πορεία υπήρξαν δυσκολίες και έντονες αμφισβητήσεις. Από το 2006, η οργάνωση της όλης προσπάθειας ετέθη σε άλλες βάσεις και το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος τροποποιήθηκε.

Σήμερα, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου οργανώνεται από πενταμελή επιτροπή του Τμήματος και είναι σε εθελοντική βάση τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους φοιτητές. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της προσπάθειας, κρίνονται ιδιαίτερα θετικά. Έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες ερωτηματολόγια και καλύπτονται αρκετά από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος. Όχι όμως όλα. Εκτιμάται ωστόσο ότι τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα προσπάθειας θα αποτελέσουν μία απόδειξη για την αναγκαιότητα υιοθέτησης αυτής για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα του Τμήματος.
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων ανέδειξε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, με ευθύνη του Πρόεδρου του Τμήματος και της  Επιτροπής, αποστέλλονται προσωπικά στα μέλη ΔΕΠ.

Παράλληλα, τα δεδομένα των ερωτηματολογίων υφίστανται συνολική επεξεργασία ώστε να έχουμε, εάν είναι δυνατό, μία ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος. Η επεξεργασία αυτή γίνεται στη βάση της διάκρισης: Εργαστηριακό - Θεωρητικό μάθημα. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια που καταβάλλει το Τμήμα, για την κατά το δυνατό βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, δεν εξαντλείται στη συλλογή ερωτηματολογίων από τους φοιτητές. Έχουν εκπονηθεί μελέτες, ενώ μία άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη, που αποσκοπούν στην εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων σε ότι αφορά στην κατανόηση των Φυσικών εννοιών αλλά και διερεύνηση των λόγων για τον παρατηρούμενο υψηλό μέσο χρόνο κτήσης πτυχίου. Ιδιαίτερα καταλυτική στη κατεύθυνση αυτή αναμένεται η συμβολή του Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" το οποίο υποστηρίζεται από το Τμήμα μας.

Η επιτροπή του Τμήματος αποτελείται από τους κ. κ. Λ. Περιβολαρόπουλο, Ι. Ρίζο, Π. Κόκκα, Ν. Χατζηανασατσίου και Δ. Βλάχο και συνεπικουρείται την κ. Χ. Παπαχριστοδούλου.

Το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται σήμερα στο Τμήμα Φυσικής, ως διαγνωστικό εργαλείο για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, έχει βασιστεί στην διεθνή πρακτική αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτήσει το Τμήμα από τη διαδικασία της αποτίμησης κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποτίμηση της "Ποιότητας διδασκαλίας", του "Περιεχομένου και της οργάνωσης των μαθημάτων" καθώς και στην συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων σχετικών με τη συμμετοχή των φοιτητών. Αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά και ανοιχτού τύπου για να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να εκφράσει ανοιχτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσει αλλά και τις ιδέες του για τη βελτίωση του μαθήματος. Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να είναι σύντομο και περιεκτικό έτσι ώστε η συμπλήρωσή του να μην απαιτεί μέσο χρόνο της τάξης των πέντε λεπτών.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 το ερωτηματολόγιο αναμορφώθηκε ώστε να είναι συμβατό με αυτόματη εξεργασία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανάγνωσης επιτρέποντας την ταχύτατη επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στον δικτυακό αυτό τόπο θα δημοσιεύεται πάντα η τελευταία έκδοση του ερωτηματολογίου η οποία και χρησιμοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος Φυσικής τα αναλυτικά αποτελέσματα της αποτίμησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κοινοποιούνται από της Επιτροπή Αξιολόγησης στον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής και αυτός κοινοποιεί σε κάθε διδάσκοντα τα δεδομένα που αφορούν στο μάθημα το οποίο διδάσκει. Υπόδειγμα του ντοσιέ που κοινοποιείται στο διδάσκοντα δημοσιεύεται εδώ (το υπόδειγμα αντιστοιχεί σε πραγματικά δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία του διδάσκοντα και του μαθήματος και δημοσιεύονται μετά από έγκρισή του). Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος τα αθροιστικά αποτελέσματα που αφορούν στο σύνολο των στοιχείων, για τα εργαστηριακά και τα θεωρητικά μαθήματα, δημοσιεύονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο.

 

Περίοδος Συγκεντρωτικά στοιχεία Σύνολο ερωτηματολογίων
Εαρινό εξάμηνο 2005-06 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 236
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων  
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 203
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων  
Χειμερινό εξάμηνο 2006-07 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 266
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων  
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 67
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων  
Εαρινό εξάμηνο 2006-07 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 182
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων  
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 113
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων  
Χειμερινό εξάμηνο 2007-08 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 298
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων  
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 90
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων  
Εαρινό εξάμηνο 2007-08 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 328
 
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 199
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων
Χειμερινό εξάμηνο 2008-09 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 478
 
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 99
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων
Εαρινό εξάμηνο 2008-09 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 354
 
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 331
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων
Χειμερινό εξάμηνο 2009-10 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 592
 
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 214
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων
Εαρινό εξάμηνο 2009-10 Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων 529
 
Περιεχόμενο Θεωρητικών Μαθημάτων
Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων 440
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Μαθημάτων
     

 

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία περιόδου 2005-10