Μετ. Πρόγραμμα Φυσικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φυσικής

α) Βασική Κατεύθυνση
β) Ειδίκευση στη Φωτονική
γ) Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών
 
Γενικά
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική λειτουργεί από το 1993 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (στη Φυσική (βασική κατεύθυνση), στη Φωτονική και στην Επιστήμη των Υλικών) και Διδακτορικού Διπλώματος.

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών AEI και ΤΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα που καθορίζονται και ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣEMΣ). H ΣEMΣ έχει την ευχέρεια να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διπλωματούχους άλλων Τμημάτων και Σχολών καθορίζοντας κατά περίπτωση τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται. Οι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον γραπτά στη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Μετά από εισήγηση της ΣEMΣ είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων:

  • υποψήφιοι που έχουν ήδη επιλεγεί ως υπότροφοι κατόπιν εξετάσεων σε Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής,
  • κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών της αλλοδαπής,
  • ομογενείς ή αλλοδαποί υποψήφιοι οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση, η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η συγγραφή διατριβής η οποία παρουσιάζεται δημόσια και αξιολογείται. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, μετά από την επιτυχή περάτωση του κύκλου των μαθημάτων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου το οποίο οδηγεί στη συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής. Η Διδακτορική Διατριβή παρουσιάζεται ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και αξιολογείται.

Όλα τα έξοδα για τη διεξαγωγή έρευνας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βαρύνουν το Τμήμα Φυσικής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με υποτροφίες του Τμήματος Φυσικής ή άλλων Ιδρυμάτων ή υποτροφίες ερευνητικών προγραμμάτων.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
 

  •  Βασική Κατεύθυνση

Υποχρεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Λεοντάρης Γ. {ε}, Κλασική Ηλεκτροδυναμική, Κολάσης Χ. {χ}, Κβαντομηχανική Ι, Ευαγγέλου Σ. {χ}, Κβαντομηχανική ΙΙ, Ταμβάκης Κ. {ε}.

Επιλεγόμενα1: Υπολογιστικές Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Λεοντάρης Γ. {ε}, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Κοσμίδης Κ. (συντονιστής), Κοέν Σ. {ε}, Φυσική Πλάσματος, Αλυσσανδρά-κης Κ. {χ}, Αστροφυσική, Νίντος Α. {ε}, Πυρηνική Φυσική, Πάκου Α. {ε}, Στατιστική Φυσική, Ευαγγέλου Σ. {ε}, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φλούδας Γ. {ε}, Βαρύτητα και Κοσμολογία, Περιβολαρόπουλος Λ. {ε}, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Φουντάς Κ. {ε}, Κβαντική Θεωρία Πεδίου, Δέδες Α. {ε}

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση του προγράμματος των μαθημάτων.
 

  • Ειδίκευση στη Φωτονική

Α΄ Εξάμηνο: Θέματα Οπτικής, Μπενής Ε., Οπτικοί Κυματοδηγοί, Οικιάδης Α., Lasers, Τσέκερης Π., Ημιαγωγοί, Τσέκερης Π., Διαμόρφωση του Φωτός (Φαινόμενα και Συσκευές), Κοσμίδης Κ. Β΄ Εξάμηνο: Μη Γραμμική Οπτική, Λύρας Α., Ημιαγωγικές Οπτικές Διατάξεις, Τσέκερης Π., Οπτικές Επικοινωνίες, Τσέκερης Π., Οπτικές Τεχνικές Μέτρησης, Κοέν Σ., Εργαστήριο Φωτονικής, Οικιάδης Α.

Γ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία
 

  • Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών

Α΄ Εξάμηνο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Ευαγγελάκης Γ., Επιστήμη των Υλικών, Φλούδας Γ., Χημεία των Υλικών, Καρακασίδης Μ. Για τα δύο πρώτα μαθήματα, είναι προαπαιτούμενα τα αντίστοιχα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Β΄ Εξάμηνο: Τεχνικές Χαρακτηρισμού των Υλικών, Μπάκας Θ.

Οι φοιτητές υποχρεούνται επίσης να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα επιλογής. Αυτά είναι: Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω ή/και ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα της βασικής κατεύθυνσης.

Μαθήματα επιλογής: Μαγνητικά και Ημιαγώγιμα Υλικά, Μπάκας Θ., Τεχνικές Προσομοίωσης και Παρασκευής των Υλικών, Ευαγγελάκης Γ.

Η διπλωματική εργασία αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση του Α΄ εξαμήνου.
1 Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει δύο από τα παρακάτω μαθήματα, ή και από τα υποχρεωτικά των άλλων ειδικεύσεων.