Αρχική

 

Φυσική είναι η επιστήμη που ερμηνεύει τα φαινόμενα της Φύσης. Ιστορικά αποτέλεσε το υπόβαθρο ανάπτυξης όλων των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Ασχολείται με τα στοιχειώδη συστατικά της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις τους καθώς επίσης και με τα άτομα, τα μόρια και τη συμπυκνωμένη ύλη.

Προφίλ του Τμήματος

Το Τμήμα Φυσικής του Π.Ι ιδρύθηκε το 1970 και σήμερα δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε όλους τους τομείς της Φυσικής (Θεωρητική, Πειραματική, Εφαρμοσμένη). Διαθέτει άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη, σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό από 51 μέλη ΔΕΠ και 25 μέλη τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Εκπαιδευτικό έργο

Το Τμήμα εκπαιδεύει κατά μέσο όρο 1000 προπτυχιακούς και 150 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το προπτυχιακό του πρόγραμμα στηρίζεται σ' ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού που στοχεύουν να εξοπλίσουν τους φοιτητές με βασικές και στέρεες γνώσεις της κλασικής και σύγχρονης Φυσικής, των υπολογιστικών της εργαλείων και της μεθοδολογίας της. Επί πλέον με την προσφορά μαθημάτων επιλογής οργανωμένων σε θεματικούς κύκλους παρέχει ευρύτερες δυνατότητες εκπαίδευσης σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους και σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς αιχμής(Αστροφυσική, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Περιβάλλον, Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες και Επικοινωνίες, Φωτονική, Νέα Υλικά)

Για την παραπέρα εκπαίδευση και εξειδίκευση το Τμήμα έχει οργανώσει και λειτουργεί 5 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Απασχόληση των Φυσικών

Εκτός από το παραδοσιακό λειτούργημα του εκπαιδευτικού το οποίο όμως έχει στις μέρες μας κορεστεί σ' ένα βαθμό, οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι νέοι φυσικοί έχουν ευρύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε

  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού η εξωτερικού
  • Οργανισμούς και Ινστιτούτα μελετών
  • Σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Syndicate content